HOME PAGE
ABOUT THIS SITE
KNOWING GOD
OTHER LANGUAGES
MEDIA CENTER
STORE LINKS
FLL DEVOTIONALS
CHILDREN'S FLL
BBBBBBB
HOW TO GET INVOLVED...
SHARE FLL
TELL YOUR FLL STORY
 

Tagalog Father's Love Letter

Download Tagalog Father's Love Letter
in a PDF format

Please feel free to download this file
and share it with your friends.ANG LOVE LETTER NG AMA

Aking Anak

Marahil hindi mo Ako kilala,
subalit batid ko ang lahat tungkol sa iyo
Awit 139:1

Batid ko kapag ika'y nakaupo
at kapag ika'y nakatindig
Awit 139:2

Batid ko ang lahat ng gawain mo
Awit 139:3

Maging ang mga buhok mo sa ulo ay aking nabibilang
Mateo 10:29-31

Pagkat ika'y nilikha sa aking wangis
Genesis 1:27

Sa akin ika'y buhay, nakakakilos at ganap
Gawa 17:28

Pagkat ika'y nagbuhat sa akin
Gawa 17:28

Kilala na kita bago ka pa ipinaglihi
Jeremias 1:4-5

Hinirang na kita nang balakin ko ang paglikha
Efeso 1:11-12

Hindi ka isang pagkakamali, pagkat lahat ng araw
mo'y nakatitik sa aking aklat
Awit 139:15-16

Aking itinakda ang panahon ng 'yong pagsilang
at saan ka mananahan
Gawa 17:26

Buong ingat at buong inam kitang nilikha
Awit 139:14

Aking hinugis ang lahat mong sangkap sa
sinapupunan ng 'yong ina
Awit 139:13

At iniluwal ka sa araw ng 'yong pagsilang
Awit 71:6

Ako'y di wastong pinakilala ng mga hindi
nakakikilala sa akin
Juan 8:41-44

Hindi Ako malayo ni galit,
sa halip Ako'y ganap na kapahayagan ng pag-ibig
1 Juan 4:16

At nasa 'kong puspusin kita ng aking pag-ibig
1 Juan 3:1

Dahil ika'y aking anak at Ako ang iyong ama
1 Juan 3:1

Aking ihahandog sa iyo ang higit pa sa maaaring
ibigay ng iyong ama
Mateo 7:11

Dahil Ako ang ganap na ama
Mateo 5:48

Lahat ng mabuting kaloob na iyong tinatanggap ay
galing sa aking kamay
Santiago 1:17

Pagkat Ako ang nagkakaloob at katatagpuin ko ang lahat ng
iyong pangangailangan
Mateo 6:31-33

Aking plano para sa iyong kinabukasan
ay laging puspos ng pag-asa
Jeremias 29:11

Pagkat ika'y mahal ko ng walang hanggang pag-ibig
Jeremias 31:3

Ang aking isipan patungkol sa iyo
ay sindami ng buhangin sa dalampasigan
Awit 139:17-18

At Ako'y masayang aawit sa iyo ng may kagalakan
Sofonias 3:17

Ako'y di titigil sa paggawa ng mabuti sa'yo
Jeremias 32:40

Dahil ikaw ang aking pinakamamahal na kayamanan
Exodo 19:5

Aking nais na patatagin ka ng buong
puso't kaluluwa ko
Jeremias 32:41

At nais kong ipahayag sa iyo ang mga dakila't
mahihiwagang bagay
Jeremias 33:3

Kung Ako'y buong puso mong hahanapin,
Ako'y iyong masusumpungan
Deuteronomio 4:29

Hanapin mo sa akin ang iyong kaligahayan
at aking ibibigay ang mga naisin ng iyong puso
Awit 37:4

Pagkat Ako ang nagbigay ng iyong mga naisin
Filipos 2:13

Ako'y makagagawa ng higit sa iyong iniisip
Efeso 3:20

Dahil Ako ang iyong dakilang mang-aaliw
2 Tesalonica 2:16-17

Ako din ang Ama na aaliw sa
iyo sa lahat ng kapighatian
2 Corinto 1:3-4

Kapag ika'y bigo, Ako'y malapit sa iyo
Awit 34:18

Tulad ng pagkanlong ng pastol sa isang tupa,
Kinanlong kita palapit sa aking puso
Isaias 40:11

Isang araw papahirin ko ang bawat luha
sa iyong mga mata
Pahayag 21:3-4

At aking papawiin ang lahat ng
hirap na iyong dinanas sa mundong ito
Pahayag 21:3-4

Ako ang iyong Ama, at iniibig kita gaya ng aking pag-ibig
sa aking anak na si Jesus
Juan 17:23

Pagkat kay Jesus,
ang pag-ibig ko sa iyo ay nahayag
Juan 17:26

Siya ang ganap na sinag ng aking pagka Diyos
Hebreo 1:3

Siya ay dumating upang ipakita na Ako ay panig sa iyo,
at hindi laban sa iyo
Roma 8:31

At upang sabihin sa iyo na hindi ko
binibilang ang iyong mga kasalanan
2 Corinto 5:18-19

Si Jesus ay namatay upang ikaw
at Ako ay magkasundo
2 Corinto 5:18-19

Ang kanyang kamatayan ay naging ganap na
kapahayagan na ng aking pag-ibig sa iyo
1 Juan 4:10

Aking ipinagkaloob ang lahat ng aking iniibig upang
makamit ang iyong pag-ibig
Roma 8:31-32

Kung iyong tatanggapin ang kaloob ng aking anak
na si Jesus, tinanggap mo rin Ako
1 Juan 2:23

At wala nang makapaghihiwalay
sa iyo sa aking pag-ibig
Roma 8:38-39

Umuwi ka na sa akin at Ako'y magpapahanda ng
pinakamalaking handaan na mangyayari sa langit
Lucas 15:7

Ako ang Ama sa pasimula pa,
at palaging magiging Ama
Efeso 3:14-15

Ang tanong ay…
Maaari ba kitang maging anak?
Juan 1:12-13

Ako ay naghihintay sa iyo…
Lucas 15:11-32

Nagmamahal, Iyong Tatay
Makapangyarihang Diyos


Permission To Copy:
Please feel free to copy this text and share it with your friends
as long as you do so free of charge and you include the following credit...

Tagalog Father's Love Letter translated byLuther Jeremiah G. Oconer
Father's Love Letter used by permission Father Heart Communications
©1999


Home / Contact Us / Terms Of Use / Partners / Links / Copyright Info
© Father Heart Communications