HOME PAGE
ABOUT THIS SITE
KNOWING GOD
OTHER LANGUAGES
MEDIA CENTER
STORE LINKS
FLL DEVOTIONALS
CHILDREN'S FLL
BBBBBBB
HOW TO GET INVOLVED...
SHARE FLL
TELL YOUR FLL STORY
 

Zulu Father's Love Letter

.Print Zulu Father's Love Letter Text

Download Zulu Father's Love Letter
in a PDF format

Please feel free to download this file
and share it with your friends.

RIGHT CLICK HERE to download
Zulu Father's Love Letter PDF


.Read Zulu Father's Love Letter Text


Incwadi kababa Yo Thanda

Mntwana wami

Kungenzeka ukube awungazi
kodwa ngazi konke ngawe
Amahubo 139:1

Ngiyakwazi ngesikhathi uhlala phansi
noma wenyukela phezulu
Amahubo 139:2

Ngazana nazo zonke izindlela zakho
Amahubo 139:3

Kodwa kini zibaliwe nezinwele zekhanda lenu
Mathe 10:29-31

Ngokuba wadalva ngomfanekiso wami
Genesis 1:27

Kimina nihlala nenza nihamba niphila
kimina ngokuba niyinzalo yami
Izenzo 17:28

Ngakwazi ngisho ngingaka kubumbi
Jeremiya 1:4-5

Kwaba yinhloso yami ukuba nginidale
Efesu 1:11-12

Izinsuku zakho zilotshiwe encwadini yami zonke
Amahubo 139:15-16

Nganimisela isikhathi sokuhlala kwenu nina zizwe zonke
zomhlaba ngagazi linye ukuba nakhe ebusweni bomhlaba
Izenzo 17: 26

Wenziwe ngokwesabekayo nangokumangalisayo
Amahubo 139:14

Ngakwaluka esiswini sikamame
Amahubo 139:13

Ngakukhipha ezibilinini zikamame
Amahubo 71:6

Angithukuthele kodwa nginothando ngani ngusuthando
John 8:41-44

Angikho kude futhi angithukuthele kodwa
mina ngigcwele uthando ngisuthando
1 John 4:16

Futhi kuyinhloso yami ukuninika uthando lwami
1 John 3:1

Empeleni kwngoba ungumntwa na wami
mina ngingubaba wakho
1 John 3:1

Ngikunika ngokungaphizulu kokuba
utsaba semhlabeni abengakunika kona
Math 7:11

Ngokuba ngingubaba ayenayena
Math 5:48

Zonke izipho ozamukelayo ziphuma esandleni sami
EkaJakob 1:17

Ngokuba mina ngingumsiziwakho
ngihlangabezana nazo zonke izidingo zakho
Math 6:31-33

Izinhloso zami ngawe ziphelelisiwe
zonke zekusasa lakho ngokwethemba
Jeremaya 29:11

Ngokuba ngikuthanda ngothando olungapheliyo
Jeremaya 31:3

Imicabango yamingaweayinakubalwa
ingangesihlabathi salwandla
Amahubo 139:17-18

Ngiyajabula kakhulu ngawe ngokuhlabelela
Zefaniya 3:17

Angeke ngiyeke ukukwenzela okuhle
Jeremaya 32:40

Ngokuba ngenzile isivumelwane nawe
Exodusi 19:5

Ngizimisele ngokukusiza wena ngenhliziyo
yami yonke nangomphe fumulowami wonke
Jeremiya 32:41

Futhi ngifuna ukukukhombisa izinto
ezinkulu nezimangalisayo
Jeremiya 33:3

Uma ungifuna ngenhliziyo yakho yonke uzongifumana
Detoronomi 4:29

Zithokozise ngami ngiyokunika
lokho okufiswa inhliziyo yakho
Amahubo 37:4

Ngokuba imina okunikeza lezo zinto
Abasefilliphu 2:13

Nginamandla okwenza okungaphezulu
kokuba wena bewungakwazi ukukwenza
Fesu 3:20

Ngokuba mina nginamandla okukukhuthaza kakhulu
Teselonika 2:16-17

Ngingubaba futhi okududuza kuzozonke izinkinga zakho
2 Corentian 1:3-4

Uma unenhliziyo ebuhlungu ngiseduze kwakho
Amahubo 34:18

Njengomalusi ephakamisa izinyane lemvu
namingikusondeza kanjalo enhliziyweni yami
Isayo 40:11

Ngelinye ilanga ngiyokwesula zonke
izinyembezi emehlweni akho
Isambulo 21:3-4

Futhi ngiyosusa zonke izinhlungu
ezukhathaza kulelizwe
Isabulo 21:4

Ngingubaba wakho futhi ngiyakuthanda ngikuthanda
ngisho nanjenge ndodana yami uJesu
Johan 17:23

NgokubakuJesu uthando lwami lugcwalisekile ngawe
John 17:26

Yena ungukubengezela kwenkazimulo yami
Hebruce 1:3

Futhi wezela ukuzogcwalisa lokho
ukuthi ngingowenu angimelene nani
Roman 8:31

Futhi nokunitshela ukuthi anginibaleli iziphambeko zenu
2 Korinte 5:18-19

UJesu wafela ukuthi mina nawe sibe nokubuyisana
2 Korinte 5:18-19

Ukufa kwakhe kukulokhu ukuthi
ngikwazi ukukunika uthando lwami
1 John 4:10

Nganikela ngakokonke ngathanda lokhu
ukuthi kungenzeka ngizuze uthando lwakho
Roman 8:32

Uma wamukela isipho sendodana yami uJesu,
wamukela mina
1 John 2:23

Futhi akusekho okuyobuye kungahlukanise
nawe othandweni lwami
Romans 8:36-39

Woza ekhaya ngiyakuphosa umcimbi
wezulu omkhulu ongakaze ubonakale
Luka 15:7

Ngibe ngubaba njalo ngiyakubangubaba njalo
Efesu 3:14-15

Umbuzo wami,
ungangisiza ubemgumntwawami
John 1:12-13

Ngilindile wena
Luke 15:11-32

Uthando u Babawakho
Almighty God
Permission To Copy:
Please feel free to copy this text and share it with your friends
as long as you do so free of charge and you include the following credit...

Father's Love Letter used by permission Father Heart Communications
©1999


Home / Contact Us / Terms Of Use / Partners / Links / Copyright Info
© Father Heart Communications